Borov gozdiček - učilnica na prostem

admin Anonimno oddan predlog  –  18. 12. 2020  –  Območje 1
Ucilnica_na_prostem.jpg
Ucilnica_na_prostem.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

S tem predlogom skušamo olajšati težavo zapiranja šol zaradi epidemije covid 19, saj bi lahko pouk na daljavo z ustreznimi zaščitnimi ukrepi spremenili v naravoslovni pouk na prostem, v gozdičku. Precej velika verjetnost je, da težave z epidemijo spomladi še ne bodo odpravljene, učenci pa potrebujejo socialne stike z vrstniki in bolj kakovostno in učinkovito pedagoško delo v živo. Borov gozdiček skupaj z igrali in skate parkom bi bil krasna priložnost za izvajanje pouka na prostem, saj je tudi blizu vsem trem mestnim šolam in do te lokacije vodijo varne in urejene poti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Predlagamo, da bi se omogočil (zakonsko, organizacijsko in finančno) pouk v Borovem gozdičku. Na kombinirani in interdisciplinarni način bi se lahko na prostem izvajal predvsem pouk naravoslovnih predmetov za vse triade, matematike in tehnike. Lahko pa bi se vključilo tudi druge predmete (npr. slovenščino, angleščino, glasbo) za teme, ki ne potrebujejo kakšnih posebnih učil, temveč samo učilnico na prostem. Učence bi lahko tudi učili opazovanja naravnih pojavov in izkoriščanja gozda in bajerja za umirjanje in poslušanje zvokov v tej naravni enoti.  V poštev pride tudi telesna vzgoja na prostem. Lokacijo bi lahko uporabljale tudi družine za rekreacijo, taborniki, poletne šole, mladi v prostem času. S tem projektom torej podpiramo uporabo zunanjih površin v centru Nove Gorice v namene učenja in druženja na prostem za razvoj uma, telesa in duha naše mladine.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

 

V začetku leta 2020 naj bi se osnovnim šolam v Novi Gorici in v neposredni okolici (OŠ Solkan, OŠ Frana Erjavca, OŠ Milojke Štrukelj) poslalo obvestilo o možnosti izvedbe učilnice v Borovem gozdičku z okvirnimi predlogi konkretne izvedbe. V šolah, bi se potem takoj sestali kolektivni ustreznih učiteljev in zunanjih sodelavcev (inštitut za gozdno pedagogiko, raziskovalci, lokalni strokovnjaki, upokojenci z izkušnjami, društva…). Težišče bi bilo na naslednjih predmetih: naravoslovje za 1. in 2. triado, biologija, fizika, tehnika, matematika, kemija in geografija in naravoslovnih in tehniških dni.

Pri biologiji bi se preučevala biološka pestrost Borovega gozdička z opisovanjem živalskih in rastlinskih vrst v njem. Skupaj s strokovnjaki zavoda  za kmetijstvo in gozdarstvo NG, bi lahko izvajali analizo tal, zemlje, vode,…

Pri fiziki bi preučevali nihajni čas gugalnic in na splošno nitnih nihal. S fizikalnega vidika bi obravnavali igrala v otroškem parku Borovega gozdička. V gozdičku bi bila lahko nameščene table in preprosta učila, uporabljena za pouk fizike (zrcala, meritve bajerja, menzure za merjenje gostote, opazovanje gibanja prometa, uporaba skate parka za preučevanje energij,..)

Pri tehniki bi preučevali drevesne vrste, izdelovali preproste izdelke iz naravnih materialov  Dogovorili bi se s lahko tudi s strokovnjaki za geo radarsko tehniko, da bi učencem prikazal uporabo geo radarja. Lahko bi namestili tabelo, kjer bi učenci sami prepoznali drevesne vrste.

Pri matematiki bi vadili trigonometrijsko merjenje višin dreves (uporaba podobnih pravokotnih trikotnikov) in izvajali meritve obsega drevesa.

Pri kemiji bi obravnavali kemijsko sestavo in pH tal, to pa bi povezali z biologijo in primernostjo kislosti/bazičnosti tal za tamkajšnja drevesa.

Pri zemljepisu bi uporabljali GPS sistem za ugotavljanje natančne zemljepisne lege. S pomočjo kompasa bi izpeljali neke vrste lov za zakladom.

Na predlog sodelujočih učiteljev naj bi se zagotovili denarna sredstva za nabavo premičnih panojev/tabel, na katere bi bilo mogoče med razlago pisati s kredo ali flomastrom, klopi in mize za izpolnjevanje DL in izvajanja praktičnih aktivnosti. Namestiti bi bilo potrebno table, ki učence usmerjajo v dejavnosti ali podajajo razne zanimivosti, pripraviti delovni liste, ki bi upoštevali učne načrte predmetov. Izdelati bi bilo potrebno zanimivo spletno stran z dejavnostmi in zanimivostmi glede na aktivnosti, ki si jih učitelji ali drugi izberejo. Na tej spletni strani bi imeli tudi možnost priprave delovnih listov in povezave na digitalna orodja, ki bi jih uporabljali pri delu. Dobro bi bilo tudi na najvišji lokaciji postaviti vremensko postajo za določanje meritev vremena, vlage, temperature, vetra,…Pri bajerju bi lahko zgradili daljši pomol ali most. Potrebno pa bi bilo zagotoviti varnost, s tem, ko bi bajer ogradili z primerno ograjo v naravnim gradivih in zraven namestili še rešilne obroče.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Lokacija: Borov gozdiček v Novi Gorici.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj bi se začel razvijati spomladi 2021, v mesecu aprilu ali maju, kar se tiče izvedbe pouka na prostem. Priprave učiteljev in tehničnega osebja ter drugih sodelujočih bi se morale začeti že januarja 2020.Vrednost projekta: 10000 €  • Datum objave 03. 04. 2024


    Izveden